Lees hier de algemene voorwaarden van Kraamzorg Lingewaard.

Artikel 1. Inleidende Bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afgesloten overeenkomsten van Kraamzorg Lingewaard.
Aanmelden kan telefonisch of schriftelijk plaatsvinden.
De cliënt zal voor het sluiten van de overeenkomst alle benodigde gegevens naar waarheid verstrekken.
De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de opdrachtovereenkomst door de cliënt (opdrachtgever) en door de zelfstandig kraamverzorgende (opdrachtnemer) in tweevoud.
Als de zelfstandig kraamverzorgende door omstandigheden de verzorging in het gezin moet afbreken of in het geheel niet kan verzorgen, zal zij zorgen voor vervanging door een andere zelfstandig kraamverzorgende.
Bij overmacht wordt de kraamzorg overgedragen aan een kraamzorgorganisatie.
De zelfstandig kraamverzorgende is bevoegd een zorgovereenkomst te beëindigen, indien een cliënt handelt in strijd met de zorgovereenkomst en/of leveringsvoorwaarden. In geval van ongewenst gedrag zoals geweld, intimidatie, agressie of niet acceptabele huiselijke omstandigheden kan alle hulp onmiddellijk worden gestaakt. In dat geval wordt het volledig aantal uren wat bij de intake is afgesproken in rekening gebracht.

Algene voorwaarden Artikel 2. Arbo-wet (Arbeidsomstandigheden Wet)

In het kader van de Arbo-wet, waarin is vastgelegd dat de opdrachtgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie, stellen wij de uitdrukkelijke voorwaarde dat het bed tijdens de gehele kraamperiode (dus ook als je poliklinisch bevalt) op een werkhoogte van minimaal 80 cm en maximaal 90 cm staat. De commode en het babybad moeten op een minimale werkhoogte van 80 cm zijn. De bodem van het kinderledikant dient, indien mogelijk, op de hoogste stand te staan.
Er dient stromend water aanwezig te zijn op de etage waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd.
Indien de werkomstandigheden naar het oordeel van de zelfstandig kraamverzorgende, van zodanige aard zijn dat van de kraamverzorgende niet verlangd kan worden dat zij haar taak uitvoert, behoudt de kraamverzorgende zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

Algemene voorwaarden Artikel 3. Vervoer kraamverzorgende

Indien de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, kan zij gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. De kosten daarvoor zal zij bij het gezin in rekening brengen. Je dient hiervoor toestemming te verlenen. De zelfstandig kraamverzorgende is echter niet verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade.
De kraamverzorgende kan slechts gebruik maken van jullie auto, indien en voor zover dit gebeurt op jouw verzoek en voor jouw eigen rekening en risico.

Algemene voorwaarden Artikel 4. Aansprakelijkheid

De zelfstandig kraamverzorgende is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan personen en zaken die worden veroorzaakt door haar schuld, opzet of grove nalatigheid. De kraamverzorgende heeft hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Uw eigen risico bedraagt € 75,00 per gebeurtenis. U dient de schade binnen 48 uur te melden en te bespreken. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dien je de schade uiterlijk drie dagen na beëindiging van de zorg schriftelijk te melden.
De zelfstandig kraamverzorgende is niet verantwoordelijk voor ongelukken met kruiken, tenzij zij strafrechtelijk schuldig is. Uit veiligheidsoverwegingen worden alleen naadloze metalen kruiken met een rubberen dop in de schroefsluiting gebruikt. Voor het gebruik van andere kruiken aanvaardt de zelfstandig kraamverzorgende van Kraamzorg Lingewaard geen enkele aansprakelijkheid.
Indien je als cliënt besluit een huissleutel beschikbaar te stellen aan de kraamverzorgende voor de duur van de zorgverlening, blijf je ter allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele consequenties bij verlies of diefstal.

Algemene voorwaarden  Artikel 5. Annulering

Indien een aanmelding om medische reden wordt geannuleerd, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering om een andere dan medische reden, dient dit schriftelijk te gebeuren en worden annuleringskosten à € 85,- in rekening gebracht.
Indien de annulering plaatsvindt na het intakegesprek om een andere reden dan medisch, worden de kosten van dit intakegesprek à € 60,- eveneens in rekening gebracht.

Algemene voorwaarde Artikel 6. Betaling

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de tijdige voldoening van de geldelijke verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst met de zelfstandig kraamverzorgende van Kraamzorg Lingewaard. Een eventuele zorgverzekeraar is geen partij in deze overeenkomst.
De betalingstermijn van is 30 dagen na factuurdatum. Na de termijn van 30 dagen zullen wij een wettelijke rente à 1 procent per maand, in rekening brengen.
Bij het niet tijdig voldoen van een openstaande nota zijn wij gemachtigd tot incasso over te gaan en zullen wij alle daarmee verband houdende kosten en rente met een wettelijk minimum van € 40,00 op de cliënt verhalen.
De zelfstandig kraamverzorgende kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van genoten zorguren, die niet worden vergoed door jouw zorgverzekeraar. Aanspraken en vergoedingen staan vermeld in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Algemene voorwaarden  Artikel 7. Klachten

Wij stellen alles in het werk om uw kraamperiode zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Mocht je desondanks toch klachten hebben, dan horen wij ze graag. Om iets aan een klacht te kunnen doen, vragen wij je deze vooral tijdens of anders zo spoedig mogelijk na de beëindiging van de kraamtijd kenbaar te maken.
Uiteraard zullen wij jouw klacht serieus behandelen volgens een vast protocol. Als er geen acceptabele oplossing wordt aangeboden, kun je je wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.
Indien de kraamverzorgende om duidelijke reden niet kan functioneren in het gezin kan zij worden vervangen door een andere kraamverzorgende.

Algemene voorwaarden Artikel 8. Privacy

De zelfstandig kraamverzorgende respecteert de privacy van de persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt en werkt volgens een privacyreglement.
Partijen verplichten zich tot geheimhouding aangaande de wet op de privacy van de kraamverzorgende en de cliënt, tijdens en na afloop van de opdracht.
Tijdens de kraamweek wordt alleen medische informatie doorgegeven aan de verloskundige en/of huisarts en na afloop van de kraamzorg aan jeugdgezondheidszorg omdat zij de zorg dan van de kraamverzorgende overnemen.

Artikel 9 v.d algemene voorwaarden:  Kraamperiode

Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum, tenzij hier in onderling overleg van wordt afgeweken.
Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren, dienen de zorgdagen aaneengesloten te worden opgenomen.

Artikel 10 v.d algemene voorwaarden:  Parkeerkosten

Indien er parkeerkosten gemaakt worden tijdens het leveren van de zorg door de zelfstandig kraamverzorgende, dan zullen deze kosten aan de klant worden doorberekend.

 

Heb je

EEN VRAAG ?

KRAAMZORG LINGEWAARD
Kamervoort 3a
6687 LA Angeren
026-3254784 / 06-86117407
info@kraamzorglingewaard.nl
[contact-form-7 id=”1489″]